Ασφάλεια / Security

Αντικείμενο Προγράμματος

Το ΚΕΚ ΣΠΟΥΔΗ σας δίνει τη δυνατότητα υποχρεωτικής κατάρτισης 105 ωρών για υποψήφιους πιστοποίησης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Security) με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης. Έχουμε εξασφαλίσει συνεργασία με αδειοδοτημένο φορέα κατάρτισης από το ΚΕΜΕΑ, για την παροχή αναγνωρισμένης βεβαίωσης κατάρτισης για την συμμετοχή υποψηφίων στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ που θα υλοποιούνται περίπου 3 φορές το χρόνο.
Η διαδικασία συμμετοχής των καταρτιζομένων είναι απλή ( ηλεκτρονική εγγραφή) στην πλατφόρμα διαχείρισης του προγράμματος. Οι ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων είναι προκαθορισμένες, ενώ η εμφάνιση της διαθεσιμότητας είναι REAL TIME.

Ωφελούμενοι-Προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 5.000 άτομα, απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές, οι οποίοι πληρούν διαζευκτικά τις εξής προϋποθέσεις:
Δικαίωμα Συμμετοχής και υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι φορτοεκφορτωτές – μέλη στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.), που πληρούν μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

• Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β’ – Φορτοεκφορτωτών Λιμένα
• Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β’ – Φορτοεκφορτωτών Ξηράς
• Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α’ – (Εισαγωγικό)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους στο Εθνικό Μητρώο Εκφορτωτών καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη δράση.
• Αυτοί που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Α’ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών και τηρείται στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φέρουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή
• Αυτοί που έχουν ενταχθεί στο Mητρώο B’ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών και τηρείται στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φέρουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή
• Αυτοί που πληρούν τις προϋποθέσεις για να εγγραφούν κατευθείαν στο Μητρώο Β’ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β και γ του εδ. ii της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. 14366/416 /9.5. 2013 (ΦΕΚ 1110/Β7/9-5-2013), βάσει της Κ.Υ.Α Αριθμ. οίκ. 20303/383/2017 (ΦΕΚ 1623/Β/11.5.2017) , όπως αυτές ισχύουν

Σε ποιους απευθύνεται

Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Αιτήσεις Προγράμματος

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπές και οι πάροχοι που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα κληθούν να καταθέσουν προτεινόμενα προγράμματα κατάρτισης.

Η τιμή διδάκτρων είναι 300 € για παρακολούθηση από το χώρο σας και 350 € από το χώρο του κέντρου μας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

– Το κόστος των εισηγητών (Web conference 105 ώρες)
– Το κόστος της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (απεριόριστη)
– Σημειώσεις (ηλεκτρονικές)
– Διαχειριστικά έξοδα

 • – Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
  – Ποινικός κώδικας
  – Ποινική δικονομία
  – Ειδικοί ποινικοί νόμοι
  – Εισαγωγή στην ασφάλεια
  – Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
  – Ανταπόκριση σε περιστατικά
  – Ασφάλεια εγκαταστάσεων
  – Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
  – Προστασία πρόσωπων
  – Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
  – Παροχή πρώτων βοηθειών

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

– Συμμετέχουν στην πρόληψη και στον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών
– Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά
– Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λπ.
– Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών
– Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα.