Πρόγραμμα Voucher Φορτοεκφορτωτών Ξηράς – Λιμένος

Αντικείμενο Προγράμματος

• Θεωρητική Eπαγγελματική Kατάρτιση 120 ωρών Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς
• Πρακτική άσκηση 30 ωρών σε ασκήσεις προσομοίωσης εργασιών, καθώς και σε καλές πρακτικές και τεχνικές
• Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς

Ωφελούμενοι-Προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 5.000 άτομα, απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές, οι οποίοι πληρούν διαζευκτικά τις εξής προϋποθέσεις:
Δικαίωμα Συμμετοχής και υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι φορτοεκφορτωτές – μέλη στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.), που πληρούν μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

• Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β’ – Φορτοεκφορτωτών Λιμένα
• Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β’ – Φορτοεκφορτωτών Ξηράς
• Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α’ – (Εισαγωγικό)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους στο Εθνικό Μητρώο Εκφορτωτών καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη δράση.
• Αυτοί που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Α’ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών και τηρείται στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φέρουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή
• Αυτοί που έχουν ενταχθεί στο Mητρώο B’ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών και τηρείται στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φέρουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή
• Αυτοί που πληρούν τις προϋποθέσεις για να εγγραφούν κατευθείαν στο Μητρώο Β’ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β και γ του εδ. ii της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. 14366/416 /9.5. 2013 (ΦΕΚ 1110/Β7/9-5-2013), βάσει της Κ.Υ.Α Αριθμ. οίκ. 20303/383/2017 (ΦΕΚ 1623/Β/11.5.2017) , όπως αυτές ισχύουν

Σε ποιους απευθύνεται

Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Αιτήσεις Προγράμματος

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπές και οι πάροχοι που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα κληθούν να καταθέσουν προτεινόμενα προγράμματα κατάρτισης.

Η Συνολική Αμοιβή  μέσω Επιταγής Κατάρτισης  “VOUCHER” (εφόσον ο ωφελούμενος έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης), ανέρχεται στα  750,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).

  • Θεωρητική Eπαγγελματική Kατάρτιση 120 ωρών Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς
  • Πρακτική άσκηση 30 ωρών σε ασκήσεις προσομοίωσης εργασιών, καθώς και σε καλές πρακτικές και τεχνικές
  • Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του, μη δυνάμενος να τη μεταβάλει εκ των υστέρων.